kontrakt psychoterapeutyczny

KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY

 

Zawarty w dniu ………….. w Warszawie

 

między p. ………………………………………………………………………………. (zwanym/ą dalej klientem)
a psychoterapeutką Anną Grabowską (zwaną dalej psychoterapeutą).

Kontrakt terapeutyczny określa wzajemne zobowiązania klienta i psychoterapeuty.

 • Sesje terapeutyczne odbywają się w dniach i godzinach ustalonych wspólnie przez klienta i psychoterapeutę.
 • Czas trwania pojedynczej sesji wynosi 50 minut, sesji partnerskiej 80 minut.
 • Pojedyncza sesja terapeutyczna kosztuje 220 zł (330 zł terapia par). Płatności za sesję klient dokonuje po sesji terapeutycznej bezpośrednio u psychoterapeuty i informuje, jeśli życzy sobie rachunek za sesję.
 • Ewentualne podwyższenie opłat za sesje psychoterapeuta komunikuje klientowi
  z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • klient i psychoterapeuta umawiają się na odbycie  ……. sesji, po których wspólnie zdecydują o dalszym przebiegu procesu psychoterapii lub zakończeniu współpracy.
 • W przypadku potrzeby odwołania/zmiany terminu sesji klient zobowiązuje się do powiadomienia psychoterapeuty najpóźniej w przeddzień sesji (z 24-godzinnym wyprzedzeniem). Sesja odwołana przez klienta w dniu, w którym miała się odbyć, jest płatna.
 • Psychoterapeuta zobowiązuje się do uprzedzania klienta z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych urlopach i dłuższych przerwach.
 • Klient i psychoterapeuta nie utrzymują kontaktów poza sesjami.
 • Wszelkie informacje uzyskane od klienta są chronione tajemnicą zawodową, również informacja o tym, że klient korzysta z terapii. Wyjątkami są sytuacje, kiedy klient stanowi zagrożenie dla życia swojego lub innych lub kiedy wynika to ze społecznego i/lub prawnego obowiązku zgłoszenia przestępstwa/ zamiaru popełnienia przestępstwa. Zwolnić Psychoterapeutę z tajemnicy zawodowej może sąd
  i prokurator w postępowaniu karnym.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu usług psychoterapeutycznych z intencją maksymalizacji korzyści terapeutycznych dla klienta. Omawiając swoją pracę z superwizorem psychoterapeuta dba o anonimowość klienta. Superwizor również jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Klient wyraża zgodę / nie wyraża zgody (decyzja Klienta jest zakreślona) na rejestrowanie sesji w celu omawiania jej przez Psychoterapeutę z Superwizorem.
 • Psychoterapeuta przestrzega Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jest członkiem.
 • Cel/cele psychoterapii ustalają wspólnie klient i psychoterapeuta. W trakcie trwania psychoterapii cele mogą ulec zmianie, we współpracy i za zgodą klienta
  i psychoterapeuty.

·         Podstawowym narzędziem terapii jest rozmowa, przy czym elementami terapii może być również praca z ruchem, ciałem, głosem, rysunkiem, wyobraźnią, sztuką, snami, lekturą. Psychoterapeuta prowadzi terapię w oparciu o integracyjny model pracy psychoterapeutycznej, który obejmuje:

  • Rozwijanie relacji terapeutycznej
  • Eksplorację doświadczeń osobistych
  • Modyfikacje poznawcze i behawioralne
  • Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
  • Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia
  • Rekonstrukcje narracji osobistych
  • Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta
 • Klient zobowiązuje się do współpracy z psychoterapeutą oraz do pracy własnej. Wykonuje wspólnie ustalone zadania, prace, eksperymenty itp.
 • Obowiązek wynikający z RODO: przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się Klientów na wizyty w Pracowni Rozwiązań przez serwis ZnanyLekarz.pl lub telefonicznie na nr telefonu 510186557. Standardowo dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania. Pełna informacja o wykonywaniu RODO: http://www.pracowniarozwiazan.pl/rodo-przetwarzanie-danych-osobowych

 

Podpis Klienta                                                                                   Podpis Psychoterapeuty