metody pracy i standardy etyczne

Integracyjny model pracy psychoterapeutycznej

W pracy psychoterapeutycznej stosuję podejście integracyjne, elastycznie łączące dorobek współczesnej psychoterapii. 

Model integracyjny czerpie z uznanych szkół, wykorzystując wartościowe i pożyteczne dla pacjentów elementy terapii psychoanalitycznych i psychodynamicznych, egzystencjalnych, behawioralno-poznawczych, systemowych, terapii skoncentrowanej na osobie, Gestalt i podejścia skoncentrowanego na doświadczaniu. Jest stosowany z powodzeniem wielu tematów klinicznych:
 • lęk i niepokój , zaburzenia lękowe
 • gniew i kontrola agresywnych zachowań
 • smutek i żal po stracie , zaburzenia depresyjne
 • tendencje autodestrukcyjne
 • poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
 • specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • uzależnienia od substancji chemicznych
 • uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia, hazard, itd.)
 • współuzależnienie jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera
 • PTSD - zespół zaburzeń stresu pourazowego
 • problemy małżeńskie i seksualne
 • problemy ofiar przemocy domowej

Integracyjny model pracy psychoterapeutycznej obejmuje:

 • Rozwijanie relacji terapeutycznej
 • Eksplorację doświadczeń osobistych
 • Modyfikacje poznawcze i behawioralne
 • Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
 • Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia
 • Rekonstrukcje narracji osobistych
 • Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta


Standardy i zasady etyczne psychoterapeuty

 • Wykonując czynności zawodowe psychoterapeuta zawsze dąży do tego by kontakt z nim był pomocny dla drugiego człowieka
 • Psychoterapeuta jest świadomy swej szczególnej odpowiedzialności, zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje zadań przekraczających jego możliwości oraz dokłada wszelkich starań by zapewnić najwyższy poziom wykonywanej pracy.
 • Psychoterapeuta ma świadomość, że jego styl życia i decyzje w sprawach osobistych mogą wpłynąć na jakość jego czynności zawodowych oraz rzutować na zaufanie społeczne, do terapeutów i praktyki psychoterapeutycznej
 • Obowiązkiem psychoterapeuty jest stały rozwój zawodowy i dążenie do rozwoju osobistego - korzysta z dorobku współczesnej wiedzy i praktyki, stara się przyczynić do postępu w swej dziedzinie oraz dąży do bezstronności i obiektywizmu w ocenie nowych technik oddziaływania profesjonalnego i nieprofesjonalnych form pomocy.
 • Psychoterapeuta udostępnia kolegom własny dorobek profesjonalny, nie przedstawia niezgodnie z prawdą swego wykształcenia, kompetencji profesjonalnych i doświadczenia zawodowego.
 • Relacje między psychoterapeutami opierają się na wzajemnym szacunku i koleżeństwie, wynikającymi ze wspólnoty wartości i celów oraz przyjętej na siebie odpowiedzialności zawodowej.
 • Psychoterapeuta nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych terapeutów. Stwierdzając nieetyczne postępowanie kolegi w sprawach zawodowych lub dowiadując się o takim zachowaniu, psychoterapeuta stara się przekonać kolegę o niewłaściwości jego postępowania a jeżeli taka interwencja okazuje się nieskuteczna zgłasza sprawę do Komisji Etyki Zawodowej
 • Krytyka pracy i działalności innych psychoterapeutów nie powinna mieć charakteru deprecjonującego i nie powinna służyć do rozgrywek osobistych  Intencja niesienia pomocy i staranność w wykonywaniu czynności zawodowych przez psychoterapeutę nie zależy od takich właściwości pacjenta jak pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, światopogląd, system wartości , stosunek do religii, rasa, narodowość, orientacja seksualna i wiek a także charakter problemów wymagających interwencji terapeutycznej. Psychoterapeuta jest wrażliwy na wszelkie przejawy dyskryminacji wobec pacjenta.
 • Jeżeli psychoterapeuta nie jest w stanie udzielić skutecznej pomocy z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub powstania wadliwej relacji z pacjentem – kieruje go do innego specjalisty.
 • Psychoterapeuta przestrzega pełnej poufności informacji uzyskiwanych od pacjenta. Nie mogą one być przekazywane innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem takich sytuacji gdy istnieje jednoznaczny obowiązek prawny i na pisemne żądanie sądu, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia innych osób związane z nie ujawnieniem tych informacji oraz profesjonalne komunikacji z innym terapeutami uczestniczącym w terapii pacjenta.
 • Psychoterapeuta nie utrzymuje w żadnej postaci kontaktów erotycznych i seksualnych z pacjentem.
 • Psychoterapeuta nie wykorzystuje relacji z pacjentem do pozyskiwania od niego lub dzięki niemu żadnych dóbr materialnych, usługowych czy osobistych wykraczających poza wynagrodzenie określone w kontrakcie.
 • Psychoterapeuta powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych jeżeli okoliczności zewnętrzne lub własny stan fizyczny lub psychiczny mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej przez niego pracy.
 • Psychoterapeuta dba o rzetelne i oparte na empirycznych faktach dokonywanie okresowych ocen uzyskiwanych efektów prowadzonej przez siebie terapii.